Центърът за развитие към административното тяло на клъстера работи в следните направления:

Технологии и производство

 • Оказване на съдействие и експертна помощ (включително чрез привличане на чуждестранни консултанти) относно подобряване организацията на производството и бизнес реинженеринг на процесите на фирмено ниво;
 • Разработване и налагане на собствени търговски марки
 • Оказване на съдействие и експертна помощ при въвеждане на управленски информационни системи от фирмите;
 • Организиране на специализирани курсове и обучения, насочени към мениджмънта на фирмите за подобряване на организацията на производство, повишаване на производителността и фирмената конкурентоспособност.

Дизайн и мода

 • Организиране на курсове за дизайнери от фирми-членове на клъстера и местни фирми за облекло за подобряване на тяхната работа;
 • Организиране на семинари за мода и актуални модни тенденции на основните пазари.
 • Организиране на фирмите-членове на клъстера на международни модни изложения (покриване на определен % от таксите за участие);
 • Сътрудничество и подпомагане на местните специализирани училища

Маркетинг

 • Организиране на курсове по маркетинг за фирми-членове на клъстера и местни фирми за облекло;
 • Изготвяне на брошури, каталози на клъстера и неговите членове и фирми от бранша, които да бъдат представяни на международни панаири за облекло и модни изложения;
 • Изготвяне на маркетингови доклади върху чуждите пазари, които да са в полза на фирмите- членове на клъстера;
 • Търсене и разработване на пазарни ниши за членове на клъстера и местните предприятия от бранша.

Квалификация и преквалификация на персонала

 • Организиране и провеждане на курсове за профасионална квалификация с оглед осигуряване на добре квалифицирана и мотивирана работна сила в бранша
 • Оптимизация на провежданите курсове за професионална квалификация в съответствие с нуждите на фирмите-членове на клъстера и фирмите от бранша като цяло.