13.08.2018 г. - "Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

  • Понеделник, 13 Август 2018 13:00

„Избор на изпълнител за програмно, технологично и логистично обезпечаване на дейности в Обособени позиции:
Обособена позиция 1. Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на неговите продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера и Организиране и провеждане на специализирани обучения в страната за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация и
Обособена позиция 2. Организиране участия на представители на административното клъстерно тяло и на клъстерните членове на международни изложения и панаири“
в рамките на реализацията на Проект № BG16RFOP002-2.009-0032 "Развитие на Клъстер "ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие."

.