Югозападен клъстер «Интер мода трейдинг» ООД е новосъздаден, регистриран в Търговски регистър към Агенция по вписванията с решение от 30.03.2011 г.

Клъстерът е организиран на индустриално-географски принцип. Той обхваща основно производителите на облекло от Югозападния планов регион на страната, като към него са асоциирани и обслужващи сектор Текстил и облекло фирми. Фирмите – участници в Югозападен клъстер «Интер мода трейдинг»  по форма на собственост са частни и кооперативни и са от водещите в бранша, развиващи дейност на територията на Югозападния планов регион – София, Кюстендил, Дупница, Благоевград и Сандански.

Членове на клъстера са: 

  •  Пирос ООД
  •  ТПК Нов свят
  •  Нитекс ООД
  •  Витал ЕООД
  •  Бода стил ЕООД
  •  Мартекс 2 ООД
  •  Яки-91 ООД
  •  Силвър Дей ООД
  •  Теа Текстил Андонови ООД

Членовете на клъстер «Интер мода трейдинг» ООД се обединяват с цел да работят в посока за повишаване конкурентоспособността, производителността и ефективността на регионалната индустрия съобразно изискванията и натиска на европейските и световни пазари.

Клъстерът  развива своята дейност на основата на географски свързана концентрация от сходни, взаимнообвързани или допълващи се фирми-съдружници, с активни канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които ползват обща инфраструктура, пазари на труд и услуги, и са изправени пред общи възможности за развитие или заплахи за бизнеса.