Проект „Клъстер «Интер мода трейдинг” – обединени можем повече....” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна  програма  „Развитие  на конкурентоспособността на  българската  икономика”  2007-2013,  съфинансирана  от  Европейския съюз  чрез  „Европейски  фонд  за  регионално  развитие”  и  от  националния бюджет на Република България”.

Проектът е с продължителност 2 години, като неговото изпълнение стартира на 27.01.2012 г.

Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, ул. „Славянска”, № 8, София 1052

Водеща организация: „Интер мода трейдинг” ООД гр. Кюстендил.                                                                                                                                                              

Основна цел на проекта е повишаване конкурентоспособността и експортните възможности на малките и средни предприятия от Бранш Текстил и облекло от Югозападния планов регион съобразно изискванията и натиска на европейските и световни пазари чрез обединяването и включването им в клъстерна мрежа.

Основни дейности:

  • Изграждане и ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера – назначаване на трима служители, провеждане на обучения за повишаване капацитета на персонала и управленското тяло на клъстера
  • Разработване на обща и маркетингова стратегия за развитие на клъстера
  • Участие на клъстера като изложител в международни изложения в бранш «Текстил и облекло» в страни от ЕС
  • Организиране и провеждане на бизнес делегации в страни от ЕС с развита шивашка индустрия с цел установяване на контакти и обмяна на опит и добри практики
  • Разработване и отпечатване на каталог на клъстера и неговите членове
  • Издаване и разпространение на месечен електронен бюлетин на клъстера
  • Провеждане на активна рекламно-информационна кампания за популяризиране на клъстера и др.

В резултат от успешната реализация на проекта се очаква да се подобрят позициите на шивашките фирми членове на клъстера на вътрешния и международни пазари чрез  обмяна на опит и добри практики, както и да се осигури познаваемост, популярност и имидж на клъстера и да бъдат привлечени нови членове и потенциални клиенти и партньори.