За нас

Петък, 14 Август 2015 08:31

Проект

Написана от

Проект „Клъстер «Интер мода трейдинг” – обединени можем повече....” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна  програма  „Развитие  на конкурентоспособността на  българската  икономика”  2007-2013,  съфинансирана  от  Европейския съюз  чрез  „Европейски  фонд  за  регионално  развитие”  и  от  националния бюджет на Република България”.

Проектът е с продължителност 2 години, като неговото изпълнение стартира на 27.01.2012 г.

Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, ул. „Славянска”, № 8, София 1052

Водеща организация: „Интер мода трейдинг” ООД гр. Кюстендил.                                                                                                                                                              

Основна цел на проекта е повишаване конкурентоспособността и експортните възможности на малките и средни предприятия от Бранш Текстил и облекло от Югозападния планов регион съобразно изискванията и натиска на европейските и световни пазари чрез обединяването и включването им в клъстерна мрежа.

Основни дейности:

 • Изграждане и ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера – назначаване на трима служители, провеждане на обучения за повишаване капацитета на персонала и управленското тяло на клъстера
 • Разработване на обща и маркетингова стратегия за развитие на клъстера
 • Участие на клъстера като изложител в международни изложения в бранш «Текстил и облекло» в страни от ЕС
 • Организиране и провеждане на бизнес делегации в страни от ЕС с развита шивашка индустрия с цел установяване на контакти и обмяна на опит и добри практики
 • Разработване и отпечатване на каталог на клъстера и неговите членове
 • Издаване и разпространение на месечен електронен бюлетин на клъстера
 • Провеждане на активна рекламно-информационна кампания за популяризиране на клъстера и др.

В резултат от успешната реализация на проекта се очаква да се подобрят позициите на шивашките фирми членове на клъстера на вътрешния и международни пазари чрез  обмяна на опит и добри практики, както и да се осигури познаваемост, популярност и имидж на клъстера и да бъдат привлечени нови членове и потенциални клиенти и партньори.

Четвъртък, 13 Август 2015 20:48

За нас

Написана от

Югозападен клъстер «Интер мода трейдинг» ООД е новосъздаден, регистриран в Търговски регистър към Агенция по вписванията с решение от 30.03.2011 г.

Клъстерът е организиран на индустриално-географски принцип. Той обхваща основно производителите на облекло от Югозападния планов регион на страната, като към него са асоциирани и обслужващи сектор Текстил и облекло фирми. Фирмите – участници в Югозападен клъстер «Интер мода трейдинг»  по форма на собственост са частни и кооперативни и са от водещите в бранша, развиващи дейност на територията на Югозападния планов регион – София, Кюстендил, Дупница, Благоевград и Сандански.

Членове на клъстера са: 

 •  Пирос ООД
 •  ТПК Нов свят
 •  Нитекс ООД
 •  Витал ЕООД
 •  Бода стил ЕООД
 •  Мартекс 2 ООД
 •  Яки-91 ООД
 •  Силвър Дей ООД
 •  Теа Текстил Андонови ООД

Членовете на клъстер «Интер мода трейдинг» ООД се обединяват с цел да работят в посока за повишаване конкурентоспособността, производителността и ефективността на регионалната индустрия съобразно изискванията и натиска на европейските и световни пазари.

Клъстерът  развива своята дейност на основата на географски свързана концентрация от сходни, взаимнообвързани или допълващи се фирми-съдружници, с активни канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които ползват обща инфраструктура, пазари на труд и услуги, и са изправени пред общи възможности за развитие или заплахи за бизнеса.