25.03.2019 г. - "Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

  • Понеделник, 25 Март 2019 15:35

„Избор на изпълнители в рамките на проектна дейност Насърчаване на клъстерния маркетинг в Обособени позиции:

Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за разработване на стратегия за интернационализация на Клъстера

Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргетираните пазари“

в рамките на реализацията на Проект № BG16RFOP002-2.009-0032 "Развитие на Клъстер "ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие."

.