13.07.2018 г. - "Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

  • Петък, 13 Юли 2018 21:08

„Избор на изпълнител за програмно, технологично и логистично обезпечаване на дейности в Обособени позиции:


Обособена позиция 1. Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на неговите продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера и Организиране и провеждане на специализирани обучения в страната за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация и


Обособена позиция 2. Организиране участия на представители на административното клъстерно тяло и на клъстерните членове на международни изложения и панаири“
в рамките на реализацията на Проект № BG16RFOP002-2.009-0032 "Развитие на Клъстер "ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие."

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-2.009-0032 "Развитие на Клъстер "ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Project № № BG16RFOP002-2.009-0032 "Development of Cluster "INTER MODA TRADING" Ltd.", financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European Regional Development Fund .

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

.